Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Гл. експерт „Връзки с обществеността и достъп до информация“, в Дирекция “Превантивна дейност”
15.09.2014

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
I.                   Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
1.
Ангелина Димитрова Димитрова - Бос
2.
Стоянка Костадинова Костадинова
3.
Екатерина Димитрова Кючукова
           
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 30.09.2014 г. в 14.00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2, в зала № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста ще се проведе на 03.10.2014 г., в 15:00 часа,в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
          II.          Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Основание за недопускане
1.
Анита Георгиева Иванова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
Дата: 15.09.2014 г.