Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт „Контрол емисии, оценка и общински програми – КАВ, опасни химични вещества и управление на риска от големи аварии с опасни химични вещества“
15.09.2014

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
I.            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
1.
Иванка Костадинова Славчева
2.
Желязка Калчева Георгиева
3.
Томи Николаев Томов
4.
Данаил Георгиев Арахангелов
5.
Недка Добрева Илиева
           
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 01.10.2014 г. в 14.00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2, в зала № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста ще се проведе на 03.10.2014 г., в 14:00 часа,в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
          II.         Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Основание за недопускане
1.
Галя Кирякова Панайотова
не отговаря на изискванията за професионален опит – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
2.
Пепа Александрова Александрова
не отговаря на изискванията за професионален опит – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
3.
Чари Борисов Чернев
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
4.
Аззе Байрямова Рамаданова
не отговаря на изискванията за професионален опит – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
5.
Иван Добринов Шопов
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
Дата: 15.09.2014 г.