Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт "Мониторинг и контрол на почвите и управление на биоразградими отпадъци и утайки от ГПСОВ", в Дирекция “Контрол на околната среда”
15.09.2014

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
I.                    Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
1.
Надежда Иванова Авджиева
2.
Данаил Георгиев Арахангелов
3.
Георги Петров Трендафилов
4.
Анна Недялкова Петрова
5.
Иван Добринов Шопов
6.
Иванка Костадинова Славчева
               
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 01.10.2014 г. в 10.00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2, в зала № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста ще се проведе на дата 03.10.2014 г., в 13:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
          II.             Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Основание за недопускане
1.
Пепа Александрова Александрова
не отговаря на изискванията за професионален опит – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
2.
Аззе Байрямoва Рамаданова
не отговаря на изискванията за професионален опит – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
3.
Жана Вълчева Иванова
не отговаря на изискванията за професионален опит – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
Дата: 15.09.2014 г.