Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурси за назначаване на държавни служители
27.08.2014

 

РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-198/25.08.2014 г. , Заповед № РД-199/25.08.2014 г., Заповед № РД-200/25.08.2014 г. и Заповед № РД-201/25.08.2014г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява конкурси за назначаване на държавни служители на следните длъжности:
 
I. Младши експерт „Административно обслужване на едно гише“
в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование, степен – професионален бакалавър; предпочитана специалност- Администрация и управление; Бизнес администрация;    
- професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг
2. Кратко описание на длъжността: Осигурява тясно сътрудничество между администрацията на РИОСВ - Пловдив и потребителите на административни услуги. Приема и проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга, извършвана от РИОСВ. Завежда документи в деловодната програма.
3. Основна заплата, определена за длъжността: 500 лв.
 
II. Старши експерт Мониторинг и контрол на почвите и управление на биоразградими отпадъци и утайки от ГПСОВ
Отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, Дирекция „Контрол на околната среда“
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование, степен – бакалавър; предпочитана специалност- Агроинженерство; Агроекология; Геотехническо инженерство; Инженерна геология;   
- професионален опит – 1 година и/или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг
2. Кратко описание на длъжността: Изпълнява задачи, произтичащи от законовите и подзаконовите нормативни актове на екологичното законодателство по опазване на почвите, земите. Участва в утвърждаване или съгласуване в съответствие с нормативните изисквания на планове и програми за опазване на почвите, земите.
3. Основна заплата, определена за длъжността: 500 лв.
 
III. Главен експерт „Връзки с обществеността и достъп до информация“
направление „Специализирани регистри“, Дирекция „Превантивна дейност“
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование, степен – бакалавър; предпочитана специалност- Връзки с обществеността; Журналистика и PR;  Българска филология; PR в публичната администрация;
- професионален опит – 2 години и/или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг
2. Кратко описание на длъжността: Предоставяне на обществена информация за състоянието на околната среда чрез средствата за масова информация и WEB страницата на РИОСВ. Поддържане на активни контакти с регионалните и националните медии за популяризиране на дейността и задачите на РИОСВ. Социализиране на идеята за опазване на околната среда и участие на обществеността в процеса на ввземане на решения.
3. Основна заплата, определена за длъжността: 650 лв.
 
IV. Главен експерт Контрол емисии, оценка и общински програми-КАВ, опасни химични вещества и управление на риска от големи аварии с опасни химични вещества
Направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух, вредни физични фактори, опазване на водите, екологична отговорност и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, Дирекция „Контрол на околната среда“
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование, степен – бакалавър; предпочитана специалност- Екология; Химия;
- професионален опит – 2 години и/или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг
2. Кратко описание на длъжността: регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по контрола на емисиите от неподвижни източници, съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и свързаните с тях наредби.
3. Основна заплата, определена за длъжността: 650 лв.
 
Допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet
Kандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.

 Начин на провеждане на конкурсите: тест и интервю.
 Документи за участие в конкурсната процедура:
- Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.) ако има положен такъв.
- Подробна автобиография.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Срок място и за подаване на документите за участие:
- краен срок за подаване на документи: 08.09.2014 г.
- място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2 всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа в кабинет № 1, при Младши експерт „ЧР и канцелария“.
Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет.2 и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv.riosv.com /
 
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras