Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ Протокол N:4
18.12.2013

 

 

           
                                                       ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ
 
                                                  П   Р   О   Т   О   К   О   Л
№ 4
 
Днес 09.12.2013г. в гр. Пловдив, се събра комисията назначена със заповед РД-308/22.11.2013 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Георгиева Карамфилова – Директор Дирекция “АФПД”
   
           ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА :
    
1.      Любка Александрова Караманова – Директор Дирекция “КОС” 
 
2.      Димитър Георгиев Димитров – Директор Дирекция “ПД
3.  Михаела Венциславова Цветанова – Младши експерт “ЧР и  канцелария" 
 
 
 
4.  Костадин Огнянов Обретенов
 
 
Комисията започна работа в 14:00  часа.
 
За интервю за длъжността - Младши експерт „Административно обслужване на едно гише“, в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”, при РИОСВ – Пловдив се явиха:
 
                                      
 
  1. СТАНЬО ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ
  2. ДЕНИЦА СПАСОВА ТЕНЕВА
  1. ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
  2. ГАЛЯ РУМЕНОВА НАЛБАНТОВА
 
 
Комисията проведе интервюто с явилите се кандидати като бяха задавани въпроси, предварително определени от комисията. Отговорите на кандидатите бяха оценени от членовете на комисията индивидуално и оценките са нанесени във формуляри – неразделна част от настоящия протокол.
Комисията, след като нанесе дадените оценки от всеки член на комисията за интервюто във формуляра за окончателните резултати на кандидата – Приложение обр. 6 към настоящия протокол и изчисли общия резултат по реда на чл.33 от НПКДСл, извърши следното класиране  на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДСл:
 
 
  1. ДЕНИЦА СПАСОВА ТЕНЕВА
  2. ГАЛЯ РУМЕНОВА НАЛБАНТОВА
  3. ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА