Над 150 проекта от Пловдивска област за финансиране по кампанията „За чиста околна среда” са допуснати за участие в конкурса

Над 150 проекта на общини, кметства, учебни и детски заведения от Пловдивска област са допуснати до участие в националната кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда”. Във връзка с изключително високия интерес към тазгодишната кампания. Управителният Съвет на ПУДООС взе решение да завиши сумата за финансиране на кампанията от 750 000 лева на 1 250 000 лева . Удължава се срокът за оценка и класиране на проектите от 16.03.2011 г. на 10.04.2011 г. с оглед по-коректно и пълно разглеждане на всички постъпили проектни предложения, както и срокът за изпълнение на дейностите по проектите от получилите финансиране бенефициенти от 30.08.2011 г. на 31.10.2011 г.

Списъкът с всички допуснати кандитати е публикуван на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/).

Тук можете да видите допуснатите проекти от Пловдивска област.