Харта на клиента

 

 
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА
 
СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
В РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ПЛОВДИВ
ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 
 
I. НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ СТАНДАРТИ
 
 
Директорът на РИОСВ издава следните административни актове и извършва следните услуги:
 
 
 
Наименование на услугата, номер по СУНАУ
 
Правно основание
 
Технологичен срок за изпълнение
 
 
 
Управление на отпадъците
 
 
 
 
 
33.
 
Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци:
 
ЗУО – чл. 35, ал.3, ДВ бр.53/2012г.
 
14 дни
 
33.1.
 
Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
 
чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г.
 
14 дни
 
33.2.
 
Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
 
чл.79, ал.1 от ЗУО,  ДВ бр.53/2012 г.
 
14 дни
 
34.
 
Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци:
 
ЗУО – чл. 35, ал.5
 
14 дни
 
34.1.
 
Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
 
чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г.
 
14 дни
 
34.2.
 
Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
 
чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г.
 
14 дни
 
33.3;    34.3.
 
Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци
 
чл.80, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г.
 
14 дни
 
35.
 
Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци:
 
ЗУО – чл. 35, ал. 1, т. 1
 
Издаване – 2 месеца
 
Изменение и/или допълнение – 1 месец
 
Прекратяване действието – 14 дни
 
35.1.
 
Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 
чл.68, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г.
 
2 месеца
 
35.2.
 
Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение
 
чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г.
 
1 месец
 
35.3.
 
Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение
 
чл.72, ал.3, т. 2 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г.
 
14 дни
 
2.
 
Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци по чл. 7, ал. 1 т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
 
чл. 7, ал. 1 т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
 
1 месец
 
3.
 
Издаване на мотивирано становище за несъответствието на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали
 
Наредба N: 2/2014 г. за класификация на отпадъците
 
14 дни
 
4.
 
Заверяване на отчетни книги за образувани и/или третиране на отпадъци
 
Закон за управление на отпадъците – чл.- 44, ал. 1
 
14 дни
 
 
 
Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците
 
Наредба N:8/ 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
 
14 дни
 
 
 
Защитени територии, зони и биоразнообразие
 
 
 
 
 
5.
 
Издаване на Регистрационни карти
 
Закон за биологичното разнообразие – чл. 91 за екземпляри от видове по чл. 70, ал. 1, т. 2
 
до 5 работни дни от постъпване на заявлението
 
6.
 
Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки
 
Наредба № 5/ 19.07.2004 г. за изискванията на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки – чл. 12
Наредба № 5/2004г.
(ДВ 85/2004г.) на МОСВ
 
Няма срок
 
7.
 
Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване
 
чл.10 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88 /16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
 
Не по-късно от 28 февруари на текущата година
 
8.
 
Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения
 
чл. 31, ал. 6 от ЗБР
 
1 месец
 
30
 
Издаване на становища за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, инвестиционни предложения и техните изменения или разширения
 
ЗБР;
 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  – чл. 2, ал. 2.
 
 
 
В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им
 
31.
 
Съгласуване на дейности в защитени територии, извън националните планове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по гл.4 от ЗЗТ с възложители извън указаните в т.1 на Заповед РД-20/ 12.01.2012г. на Министъра на ОСВ
 
В съответствие с разпоредбите на §7 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка със Заповед № РД-20/12.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите
 
до 30 работни дни
 
32.
 
Съгласуване на строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в ЗТ, не попадащи в границите на ЗЗ, за които на се изисква ОВОС и/или за които не е необходимо провеждане на процедура по ЗБР
 
ЗЗТ;
 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  – чл. 2, ал. 2.
 
 
 
В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им
 
 
 
Превантивна дейност
 
 
 
 
 
9.
 
Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 от ЗООС
(ДВ 91/2002 г с изм.)
 
30 дни
 
10.
 
Издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда
 
Закон за опазване на околната среда – чл. 82, ал. 5
 
45 дни след провеждане на общественото обсъждане
 
11.
 
11. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми
 
Закон за опазване на околната среда – чл. 85, ал. 4
 
30 дни, чл.85, ал.1 от наредба ЕО
 
12.
 
Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми
 
Закон за опазване на околната среда – чл. 84, ал. 1
 
30 дни, чл.25, ал.1 от наредба ЕО
 
13.
 
Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат за издаване на решение за преценка необходимостта извършване на ОВОС, издаване на Решение за ОВОС, издаване на Решение за преценка необходимост от ЕО, издаване на становище по ЕО и /или издаване на Комплексно разрешително
 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения, дейности и технологии – чл. 5, ал.1
 
 
 
14 дни - чл. 5, ал.1 от НУРИОВОС
 
 
 
Опазване на почвите
 
 
 
 
 
15.
 
Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт
 
Наредба № 26/ 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт – чл. 17
 
14 дни
 
 
 
Контрол чистотата на атмосферния въздух
 
 
 
 
 
16.
 
Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферните емисии
 
Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
 
30 дни
 
17.
 
Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии
 
Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
 
След съгласуване с ИАОС, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба №6
 
18.
 
Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии
 
Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 11, ал. 2
 
до 14 работни дни
 
19.
 
Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични измервания
 
Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 12, ал. 2
 
1 месец
 
20.
 
Утвърждаване /приемане за сведение/ на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания
 
 
Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 49
 
След съгласуване с ИАОС, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба №6
 
21.
 
Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания
 
Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 40, ал .1
 
 
 
22.
 
Утвърждаване на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания
 
Наредба №6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 50, ал. 1 и ал. 2
 
30 дни
 
23.
 
Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите
 
Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 6, ал. 3
 
30 дни
 
24.
 
Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии
 
Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 6, ал. 4
 
30 дни
 
25.
 
Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии
 
Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 7, ал. 1
 
30 дни
 
26.
 
Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители
 
Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 20, ал. 7
 
30 дни
 
 
 
Други
 
 
 
 
 
27.
 
Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда
 
Съгласно изискванията на съответната финансираща програма/институция
 
14 дни, 30 дни
 
28.
 
Издаване на становище за унищожаване на лекарства
 
Наредба № 28/ 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата – чл. 10, ал. 2, т. 3
 
14 дни
 
 
 
Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на  разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.)
 
Чл. 8, ал.3 от Наредбата
 
30 дни
 
 
 
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация
 
Чл. 17 и 26 от ЗООС и чл. 4 от ЗДОИ
 
14 дни
 
 
 
Издаване на заверено копие на документ 
 
 
 
7 дни
 
 
Забележка: В посочените срокове не се включва времето, необходимо за провеждане на процедури, както и времето за отстраняване на нередностите и/или за предоставяне на допълнителна информация, както и времето, необходимо за допълване на преписката.
 
 
РИОСВ-Пловдив осигурява на потребителите на административни услуги възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.
 
 
 
 
II. ВЪТРЕШНИ ПРИНЦИПИ И СОБСТВЕНИ СТАНДАРТИ
1. Отношение към клиента
1. Ние се ангажираме да предоставяме еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички клиенти, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения       
2. Ние се ангажираме потребителите да бъдат приети  и изслушани веднага от нашия служител за административно обслужване на едно гише, ет.2, бул. “Марица” 122
3. Ние се ангажираме на потребителите да бъде отговорено в законово установените срокове съгласно нашите стандарти за обслужване като се използва всеки един канал за достъп до информация - телефон, факс, e-mail, анкети, предложения или жалби.
4. Ние се ангажираме да се обръщаме с внимание към исканията на потребителите и да решаваме поставените от Вас въпроси.
5. Ние се ангажираме при заявено желание от потребителите да спазваме конфиденциалност относно направените  запитвания и жалби, независимо от тяхното социалното положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.
2. Информация за клиента
1. Ние се ангажираме да предоставяме ясна, лесноразбираема, пълна и точна информация по начин, удовлетворяващ потребителските искания.
2. Ние се ангажираме да осигуряваме и да предоставяме необходимата информация чрез различните канали за достъп, с които разполагаме - информационни табла, брошури, Интернет - страница, семинари и др.
3. Ние се ангажираме да използваме процеси на обслужване, които да улесняват процедурите за осъществяване на услугите.
3. Комуникация с клиента
1. Ние се ангажираме потребителите на услуги да получават точни разяснения и консултации преди и в самия процес на предоставяне на услуги по начин, който да ги удовлетворява.
2. Ние се ангажираме да предоставяме лесноразбираеми отговори на устни запитвания.
3. Ние се ангажираме когато искането на потребителите не е от компетенцията на РИОСВ да ги насочваме към съответната институция.
4. Ние се ангажираме да предприемаме всички възможни мерки с цел улесняване на достъпа до услуги на всички клиенти, включително и на тези в неравностойно положение.
5. Ние се ангажираме да разглеждаме получените жалби, предложения и анкети, като уведомяваме потребителите за взетите решения и предприетите действия по тях.
 
 
 
 
 
4. Изграждане на партньорски взаимотношения
Ние очакваме от потребителите на административни услуги в РИОСВ:
1. Учтиво и с уважение да се отнасят към служителите от информационния офис по въпросите на административното обслужване.
2. Да бъдат любезни към останалите клиенти и служители на инспекцията в информационния ни офис.
3. Да ни предоставят пълна и точна информация в сроковете, които са им поставени, като по този начин подпомагат навременното извършване на административната услуга.
4. В случай, че не са удовлетворени и при предоставяне на административни услуги са обслужени некачествено, потребителите имат възможност да подадат оплакване и да дадат предложения за усъвършенстване.
5. Спазване на срокове
1. Ние се ангажираме да предоставяме на потребителя необходимата информация още при първия контакт с нашата администрацията, независимо от използвания канал за достъп.
2. Ние се ангажираме да отговаряме на телефонни обаждания, писмени запитвания и жалби отзивчиво и в законово определените за това срокове
3. Ние се ангажираме да уведомяваме потребителя когато се налага срокът на извършването на услугата да бъде удължен, както и да го уведомим за причините на удължаването на срока, а също и за приблизителния краен срок, в който той ще получи отговор.
6. Механизми за обратната връзка от клиента
1. Ние се ангажираме да използваме различни механизми за обратна връзка от страна на потребителя по отношение на административното обслужване: анкети за коментари и предложения, кутия за жалби, сигнали и предложения на гражданите.
2. Ние се ангажираме да прилагаме различните механизми за обратна връзка за да анализираме получената информация, да определим и оповестим решенията за бъдещите действия, произтекли от тях.
3. Ние се ангажираме да предприемем съответните действия в резултат на получената обратна връзка от потребителите с конкретни предложения за подобряване на работата като уведомим за това потребителите, използвайки различни канали за достъп.
7. Механизъм за подаване на жалби, сигнали, оплаквания и предложения
Потребителите на административните услуги, предоставяни от РИОСВ, имат възможност да попълнят анкетна форма, да подадат жалби, сигнали, оплаквания и предложения относно качеството на административното обслужване по следните начини:
1. В деловодството на РИОСВ на адрес: бул.”Марица” №122, ет.2 и по пощата на същия адрес;
2. В електронната поща на РИОСВ:  [email protected]
3. Чрез пощенската кутия за сигнали и предложения, специално поставена в коридора до Деловодството на РИОСВ - бул.”Марица ” № 122, ет.2.
По всички подадени жалби, оплаквания и др. РИОСВ се произнася в законово регламентираните срокове, съгласно АПК.
На анонимно подадените жалби, сигнали, оплаквания не може да се отговори.
8. Отговорност и отчетност
1. Ние поемаме отговорност за предоставените административни услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване.
2. Ние декларираме, че ръководството на РИОСВ се е ангажирало с подобряването на административното обслужване и изпълнение на стандартите за обслужване
 
 
25.09.2017г.