Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. април 2015 г.

                       ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
проверени обекти
извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
151 157 3 2 0 3 8000 1 160,6 61509,99 0

 

През месец април експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 157проверки на 151 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 31 предписания. През месеца са съставени 3 акта, издадени са 3 НП на стойност 8 000 лв. По реда на чл. 69 от ЗООС е издадено 1 наказателно постановление с наложена текуща месечна санкция.
Постъпилите през отчетния период суми от наложени санкции, в т.ч. за предходни месеци, са 61 509,99 лв.
 
Акценти в дейността на РИОСВ - Пловдив през м. април 2015 г.:
- Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
- Проверки на речни корита за замърсяване с отпадъци;
- Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
- Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
- Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 
Комплексни проверки по плана на РИОСВ - Пловдив:
-   "Берк - кан 99" ЕООД - предприятие за производство на кожи - гр. Асеновград. Проверени компоненти и фактори на околната среда: води и ОХВ. Не са дадени предписания.
-   "Галус – 2004" ЕООД, гр. София - птицекланица в с. Милево. Проверени компоненти и фактори на околната среда: въздух, води и отпадъци. Не са дадени предписания.
"Ганчев" ЕООД, гр. Асеновград - предприятие за производство на детски пюрета, сокове и нектари.Проверени компоненти на околната среда: води и отпадъци. Дадено е 1 предписание: да се представят в РИОСВ - Пловдив документите, изброени в т.1 ,2 ,3 и 4 от КП.
През месеца са извършени 5 съвместни проверки.
 
Компоненти на околната среда и фактори на въздействие:
І. Въздух и ОХВ:
-   Акценти в контролната дейност по компонент „въздух“ – ЕК, ОРВ и ЛОС и направление ОХВ през периода са:Изпълнение на Годишния план за контролната дейност в направленията; Съгласуване на резултати от проведени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферата – през отчетния период са обработени 13 доклада от СНИ, включително годишните доклади от СНИ за 2014 г. на „Монди Стамболийски“ АД и „ЕВН Топлофикация Пловдив“ ЕАД; Приемане и оценка на резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; Съгласуване на методи и средства за извършване на собствени периодични измервания, както и утвърждаване броя и разположението на пробовземни точки; Изготвен и представен пред МОСВ отчет за количествата ОРВ и ФПГ, налични в инсталациите, разположени в контролираните от РИОСВ - Пловдив обекти; Издаване на Удостоверения по чл. 30 л от ЗЧАВ на оператори, извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., за включване в публичния регистър; Изготвени и изпратени в МОСВ доклади за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и озон за зимен период; Преглеждат се и се утвърждават ПУР за инсталации с консумация на разтворители над ПСКР - издадени са 6 решения за утвърждаване на ПУР; Проверки по жалби и сигнали.
Извършена контролна дейност:
През месец април по компонент „Въздух“, ОРВ, ЛОС и направление ОХВ, са проверени 15 обекти, при което са дадени 6 предписания.
За контрол по спазване на нормите за допустими емисии на обекти големи точкови източници са обработени 8 месечни доклади с резултати от собствени непрекъснати измервания и е направена оценка на 5 годишни доклади от проведени доклади на СНИ.
Извършените проверки са основно по изпълнение на Годишния план за контролната дейност - участие в проверки на обекти с комплексни разрешителни – 3 броя; участие в комплексни планови проверки - 2 броя; 2 проверки по плана за 2015 г.; 2 проверки на обекти по чл. 104 от ЗООС.
Извършена е извънредна проверка по измерване на имисии на вредни вещества в атмосферния въздух във връзка с възникнала авария на територията на „Монтажен завод за боеприпаси и комплектовка“ - с. Иганово на „ВМЗ“ АД, гр. Сопот.
През отчетния период по постъпили жалби и сигнали на „Зелен телефон“ на РИОСВ са извършени 4 проверки.
Изготвени са и изпратени в МОСВ 3 доклада за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и озон за зимен период;
Издадени са 6 решения за утвърждаване на ПУР.
През месец април експертите в направлението не са участвали в комисии за държавно приемане на обекти.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период е съставен АУАН за неизпълнено предписание по ЗООС на „Аполо-6 Експорт Импорт“ ЕООД, гр. Пловдив.
На основание изискванията на чл. 69 от ЗООС на „Дружба стъкларски заводи“ АД площадка Пловдив са намалени 2 санкции и една е отменена.
 
ІІ. Води
През април 2015 год. дейността на направление „Води” е свързана основно с изпълнение на Заповед № РД - 821/ 2012 г. на Министъра на околната среда и водите:
По т. 1 - въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система.
По т. 6 – извършва проверка и пробонабиране съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив, на обекти включени в утвърден от МОСВ списък с обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2015 г., както и на обекти, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив.
През месец април 2015 г. са извършени 14 проверки. Дадени са 4 предписания. Предстои проверка за изпълнението предписанията.
От извършените проверки:
- две проверки са по сигнали от зеления телефон;
- участие в три комплексни проверки, на които експерт от направлението е бил водещ;
- 2 извънредни проверки по реки, съгласно Заповед № РД - 114/12.02.2015г. на МОСВ и писмо с изх.№ УО - 311/18.02.2015г. На РИОСВ – Пловдив, заедно с експерт от Отдел „УО“;
- 1 проверка по ЗООС на обект, във връзка с искане от собственика на обекта за намаляване на наложена на текуща санкция;
- 6 са планови проверки.
Взето е участие в три проверки по условие 10 от Комплексни разрешителни.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчитания период са съставени 2 АУАН по закона за водите за заустване на отпадъчни води на определени ИЕОП в разрешителните за зауствания на два обекта.
Издадено е едно Наказателно постановление ЕТ „Лозана-901-Боно Попов” за това, че зауства отпадъчни води във воден обект като превишава индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв.
През периода е издадено Наказателно постановление за налагане на текуща санкция  по чл. 69 от ЗООС на  ЕТ „Бонитрекс - Наско Бончев” в размер на 160,60 лв./мес.
 
III. Биоразнообразие и защитени територии
През месец април 2015 г. са извършени общо 15 проверки, от които:
6 планови проверки:
-   Четири броя са проверките, свързани с осъществяване на контрол върху състоянието на защитените територии, а именно: защитени местности „Находище на блатно кокиче“ в с. Градина, „Находище на блатно кокиче“, с. Виница и „Дебелата кория“, с. Черноземен и „Чинар дере“, с. Тополово. При извършените проверки на защитените територии не се констатираха нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване и ЗЗТ;
-   Две проверки са извършени на зоомагазини в град Пловдив с цел осъществяване контрол по спазване изискванията на Закона за биологичното разнообразие. При извършените проверки не се установиха нарушения на ЗБР и Регламент 338/97 на Съвета относно защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях незаконен трафик на диви видове растения и животни.
9 проверки извън плана:
-   Една проверка е извършена на зоомагазин в град Пловдив, на основание писмо на МОСВ, във връзка с продажба на екземпляри, попадащи в Приложенията към Регламент 338/97 на Съвета относно защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях незаконен трафик на диви видове растения и животни. При проверката не се установи нарушение на Регламент 338/97 и ЗБР;
-   Една извънредна проверка съвместно с представители на община Асеновград и горското стопанство е извършена във връзка с подадено предложение до ТП „ДГС - Асеновград“ за обявяване на скално образование в с. Наречен за природна забележителност. В резултат на извършения оглед се установи, че предложеното скално образование не отговаря на критериите за природна забележителност, съгласно ЗЗТ. На основание чл. 36 ал. 2 от ЗЗТ предложението и становището на РИОСВ е изпратено в МОСВ;
-   Една проверка е извършена във връзка с постъпило писмо от Община Карлово за определяне състоянието на атласки кедър в кв. „Сушица“, при която е установено, че дървото не е защитен вид съгласно ЗБР и разрешение за отсичане или окастряне на декоративната растителност в населените места се издава от кмета на общината.
-   Една проверка е извършена по сигнали, постъпили в МОСВ и на „Зелен телефон“ на РИОСВ за нарушения в ЗМ „Чинарите“, с. Белащица – замърсяване с отпадъци, навлизане на автомобили, унищожаване на флората и фауната и др. При извършената проверка съвместно с Община Родопи и кмета на селото не се установиха описаните в сигналите нарушения, както и др. нарушения на ЗЗТ и заповедта за обявяване на защитената местност;
-   Проведени са три междуведомствени комисии за установяване състоянието на находищата на блатно кокиче в трите защитени територии, контролирани от РИОСВ - Пловдив на основание писмо на МОСВ с изх. №05-08-2275/09.04.2015 г. и Заповеди на директора на РИОСВ - Пловдив. В резултат на извършената ресурсна оценка на находищата, комисиите препоръчаха да се извърши ползване на находището на блатно кокиче в защитената местност в с. Градина в размер на 2500 км и да не се допуска ползване на находищата в другите две защитени територии, поради липсата на ресурсни възможности.
-   Две участия в ДПК по заповеди на ДНСК - София – в гр. Стамболийски - канализация и довеждащ колектор и в гр. Пловдив - реконструкция на покрив - сграда на ректората на АМТИИ - Пловдив;
Във връзка с една от основните дейности на направлението - извършване на преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие на всички постъпили в РИОСВ – Пловдив инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху предмета и целите на опазване на защитените зони, през месец април са издадени 67 становища, 17 преценки по съвместни процедури с направление ОВОС и ЕО и 2 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.
Предприети административно-наказателни мерки:
През отчетния период не са съставени АУАН и не са издадени наказателни постановления.
 
ІV. Управление на отпадъците и опазване на почвите
През отчетния период в отдела са извършени 115 проверки на 114 обекта. Дадени са 20 предписания.
Извършени са 9 планови и 106 извънредни проверки.
От плановите проверки 2 са комплексни и 7 са планови проверки по плана на отдел „УООП“ за 2015 год.
От общия брой 106 са извънредни проверки:
· 1 проверка по Заповед на Кмет;
· 3 са проверките по сигнал на „Зелен телефон” и подадени жалби в РИОСВ-Пловдив.
· 12 са извършени проверки по чл. 119 от ЗУО и спазване разпоредбите на ЗУО;
· 1 проверка по последващ контрол на издадени предписания;
· 89 проверки по Заповед на Министъра на околната среда и водите за проверки на речни корита за замърсяване с отпадъци.
Утвърдени са 156 работни листове за класификация на 30 площадки на фирми.
Издадени са 2 решения за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци и 1 прекратяване на разрешение.
Издадени са 13 решения за издаване на регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци и за събиране и транспортиране на отпадъци.
Издадени са предписания за представяне на документи – работни листове за класификация на отпадъци, отчетни книги, договори с ЮЛ, на които се предават отпадъците, месечни справки декларации, вътрешнофирмени спецификации и др., организиране и обозначаване на места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци
Предприети административно-наказателни мерки:
Няма съставени Актове за установяване на административно нарушение.
Издадено е едно НП на ЕТ „Никодима – Димитър Чапкънов”, за това, че не води отчетност на формираните от дейността отпадъци, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.
 
V. Вредни физични фактори
За периода няма извършени проверки. 
 
Превантивна дейност
VI. Комплексни разрешителни:
През месец април 2015 г. са извършени 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни по изпълнение на условията и сроковете поставени в тях, както следва:
1. "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив, площадка "Пловдив-Юг" - КР №38/2005г.
2. "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив, площадка "ТЕЦ Пловдив- Север" - КР №34-Н1/2011г.
3. "Винпром Пещера" АД, гр. Пловдив, площадка Спиртна фабрика, с. Катуница, Община Садово - КР № 466-Н0/2013г.
Предприети административно - наказателни мерки:
Няма съставени Актове за установяване на административно нарушение.
Няма издадени Наказателни постановления.
 
VII. ОВОС и ЕО
През месец април са издадени: 14 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, 3 решения за прекратяване на процедури по ОВОС и 5 решения за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.
Експертите от направление ОВОС и ЕО са взели участие в 4 ДПК и 1 ЕСУТ при Община Родопи.
Предприети административно-наказателни мерки:
Няма съставени актове за установяване на административно нарушение;
Няма издадени наказателни постановления.
 
VІII. Екологична отговорност
Изготвена е и изпратена справка по ЗОПОЕЩ за оператори с издадени решения и регистрационни документи по ЗУО.
Предприети административно-наказателни мерки:
Няма съставени Актове за установяване на административно нарушение.
Няма издадени Наказателни постановления.
 
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 3акта, издадени са 3 НП на стойност 8 000 лв. и 1 имуществена санкция по чл. 69 от ЗООС на стойност 160,60 лв./м.
 
АУАН.
1. На ЕТ „Бонитрекс - Наско Бончев“, по Закон за водите, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание. (АУАН №17).
2. На „Либхер - Транспортейшън Системс Марица” ЕООД, по Закон за водите, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект като превишава индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект (АУАН №18).
3. На „Аполо – 6 Експорт Импорт”, по Закон за опазване на околната среда, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание (АУАН №19).
 
Наказателни постановления:
1. Наказателно постановление № 40/27.04.2015 г. по Закон за водите срещу ЕТ „Лозана-901-Боно Попов”, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект като превишава индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв.;
2. Наказателно постановление № 41/27.04.2015 г. по Закон за управление на отпадъците срещу ЕТ „Никодима – Димитър Чапкънов”, за това, че не води отчетност на формираните от дейността отпадъци, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2 000 лв.;
3. Наказателно постановление № 42/27.04.2015 г. по Закон за опазване на околната среда срещу „Булгарплюм” АД, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
 
НП по чл. 69 от ЗООС:
1. Наказателно постановление № С-И-43/27.04.2015 г. по Закон за водите срещу ЕТ „Бонитрекс - Наско Бончев“, за заустване на отпадъчни води, надвишаващи определените в Разрешително емисионни ограничения, с наложена текуща месечна санкция в размер на 160,60 лв./м.