Решения по оценка за съвместимостта по чл. 28 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

Решенията могат да бъдат обжалвани в 14 дневен срок от съобщаването им пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс.

Достъпът до решенията е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

2013  (1)
2012  (4)
2011  (1)
2010  (18)
2009  (1)
2008  (1)