Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по чл.18 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

Решенията могат да бъдат обжалвани в 14 дневен срок от съобщаването им пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс.

Достъпът до решенията е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

2021  (24)
2020  (20)
2019  (32)
2018  (21)
2017  (22)
2016  (26)
2015  (30)
2014  (17)
2013  (16)
2012  (22)
2011  (17)
2010  (20)
2009  (1)
2008  (1)
2007  (1)