Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по чл.20 ал.1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

Решенията могат да бъдат обжалвани в 14 дневен срок от съобщаването им пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс.

Достъпът до решенията е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

2022  (7)
2019  (2)
2018  (1)
2014  (1)
2012  (3)
2011  (6)
2010  (35)
2009  (1)
2008  (1)