Други
  2019
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Две складови сгради с административна част и проектен СК“ в УПИ I – 009027 – магазин и склад за мебели, местност „Османова могила“, землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив
16.05.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-412/10.05.2018г. за инвестиционно предложение: „Две складови сгради с административна част и проектен СК“ в УПИ I – 009027 – магазин и склад за мебели, местност „Османова могила“, землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив