Други
  2019
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Жилищно застрояване“ в ПИ № 00702.18.163, местност „Шкилово“, град Асеновград
16.05.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-572/11.05.2018г. за инвестиционно предложение: „Жилищно застрояване“ в ПИ № 00702.18.163, местност „Шкилово“, град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив