Други
  2019
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

,,Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение.“ на поземлен имот с № 56784.313.5, местност „Гуджуците“, гр. Пловдив-юг
16.05.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-327/11.05.2018г. за инвестиционно предложение: ,,Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение.“на поземлен имот с № 56784.313.5, местност „Гуджуците“, гр. Пловдив-юг, община Пловдив.

 Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив