Други
  2019
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Оранжерия, складове за съхранение на селскостопанска продукция (ябълки, зеле, моркови и други) и сграда за ремонт и съхранение на селскостопанска техника“, включващо и изграждане на сондажен кладенец“, в имот с № 40004.40.120, с. Крумово, община Родопи
04.05.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-207/25.04.2018г. за инвестиционно предложение:„Оранжерия, складове за съхранение на селскостопанска продукция (ябълки, зеле, моркови и други) и сграда за ремонт и съхранение на селскостопанска техника“, включващо и изграждане на сондажен кладенец“, в имот с № 40004.40.120, с. Крумово, община Родопи, област Пловдив
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив