Други
  2019
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Цех за производство на детайли от цветни метали“в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив
04.05.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА за инвестиционно предложение: с вх. № ОВОС-759(545)/27.04.2018г. Цех за производство на детайли от цветни метали“в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.