Други
  2019
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Център за мероприятия /сватби, семинари/ с ресторантска част и помещения за настаняване“ в ПИ с идентификатор 47295.27.88, местност „Комсала“ по КК с. Марково, община Родопи, област Пловдив
04.05.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-748(168)/26.04.2018г. за инвестиционно предложение:„Център за мероприятия /сватби, семинари/ с ресторантска част и помещения за настаняване“ в ПИ с идентификатор 47295.27.88, местност „Комсала“ по КК с. Марково, община Родопи, област Пловдив.
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив