Други
  2018
  декември (1)
  ноември (1)
  септември (2)
  август (2)
  май (2)
  април (2)
  февруари (2)
  януари (1)
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност старши експерт, в Дирекция “Контрол на околната среда”, напр. “ ОЧАВ, ВФФ, опазване на водите, ЕО и доброволни ангажименти, ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”
10.04.2018
РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 10a, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-85/ 04.04.2018 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
 
Старши експерт,
в дирекция "Контрол на околната среда”,
в отдел “Контролна дейност”,
в направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух, вредни физични
фактори, опазване на водите, екологична отговорност и доброволни ангажименти, 
опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични
вещества"в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
 
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
-висше образование – степен бакалавър, в областта на технически
или природни науки;
-професионален опит – 1 година и/ или минимален ранг за заемане на
длъжността V младши ранг;
-професионален опит – 1 година и/ или минимален ранг за заемане на
длъжността - V младши ранг;- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
-кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
 
3. Кратко описание на длъжността:
Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по контрола на емисиите на вредни вещества, оказващи влияние върху качеството на атмосферния въздух, съгласно ЗООС и ЗЧАВ и свързаните с тях наредби.
 
4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
 
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
 
- Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
-Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).
- Копие от документи, удостоверяващи придобитият ранг като държавен служител (ако има такива)
- Подробна автобиография.
 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. 
 
6.         Срок място и за подаване на документите за участие:
 
7.         краен срок за подаване на документи: 23.04.2018г.
8.         място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2 всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт
 
9.         Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса
и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет.2 и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv.riosv.com
 
10.       Основна заплата, определена за длъжността:
             650 лв.
 
 
На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – Джобс.бг и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава, се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5.
 
 
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от тук