Други
  2019
  март (14)
  февруари (19)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности и водовземане от минерални води от съществуващо съоръжение на находище с. Красново – Сондаж № 1“ в имот с № 125043, местност „ПОЛЕНАКА“, с. Красново, община Хисар.
10.04.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-357/28.03.2018г. за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности и водовземане от минерални води от съществуващо съоръжение на находище с. Красново – Сондаж № 1“ в имот с № 125043, местност „ПОЛЕНАКА“, с. Красново, община Хисар.  

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив