Други
  2019
  февруари (9)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна“ в УПИ I-98, квартал 8, с.Дуванлии, общ. Калояново, общ. Пловдив.
08.02.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА
за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна“ в УПИ  I-98, квартал 8, с.Дуванлии, общ.Калояново, общ.Пловдив.
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив