Други
  2018
  ноември (1)
  септември (2)
  август (2)
  май (2)
  април (2)
  февруари (2)
  януари (1)
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
09.10.2017
РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 10a, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-235/ 05.10.2017 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
Началник на отдел,
в Дирекция “Контрол на околната среда”,
отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
 
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование –  Професионално направление – Общо инженерство, специалност:
1.         Екология и техника за опазване на околната среда;
2.         Инженерна екология;
3.         Общо инженерство;
4.         Техника и технологии за опазване на околната среда;
- Професионално направление – Аграрни науки и ветеринарна медицина, специалност:
1. Агрономство;
- Професионално направление - Химични технологии, специалност:
1. Химично инженерство;
 
- степен – бакалавър;
- професионален опит – 4 години и/или минимален ранг за заемане на длъжността - III младши ранг;
- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
 
3. Кратко описание на длъжността:
Организира - превантивната, текущата, последващата и комплексната дейност на ръководения отдел, в съответствие  с изискванията на действащото екологично законодателство.
4. Начин на провеждане на конкурса:
 
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
 
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
Ø Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Ø Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
Ø Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Ø Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.)
Ø  Копие от документи, удостоверяващи придобитият  ранг като държавен служител (ако има такива)
Ø Подробна автобиография.
 
 
 
 
6. Срок и място за подаване на документите за участие:
краен срок за подаване на документи: 20.10.2017г.
място за подаване на документите:  Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2  всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт
 7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет. 2  и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv.riosv.com
8.Основна  заплата, определена за длъжността:
900.00 лв.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras