Други
  2018
  ноември (1)
  септември (2)
  август (2)
  май (2)
  април (2)
  февруари (2)
  януари (1)
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност младши експерт, в Дирекция “Превантивна дейност”, напр. “Биологично разнообразие, защитени територии и зони”
12.10.2016
РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 10a, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-225./ 11.10.2016 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
Младши експерт,
в Дирекция “Превантивна дейност”,
в направление “Биологично разнообразие, защитени територии и зони”,
в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование – степен професионален бакалавър;
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Екология и опазване на околната среда
- професионален опит –  не се изисква и/ или минимален ранг за заемане на 
длъжността -  V младши ранг;
- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
3. Кратко описание на длъжността:  Упражнява регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативни актове по опазване на биологичното разнообразие и защитените територии и зони – ЗООС, ЗБР, ЗЗТ, ЗЛР и свързаната с тях подзаконова нормативна база.
4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
Ø Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Ø Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
Ø Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Ø Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.), ако има придобит такъв.
Ø Подробна автобиография.
6. Срок място и за подаване на документите за участие:
- краен срок за подаване на документи: 24.10.2016г .
- място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2  всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт.
7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет. 2  и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv.riosv.com
8.Основна  заплата, определена за длъжността:
500.00 лв.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras