Глоби и санкции

1.Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда ( ЗООС ) и ПМС № 169/ 2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения
За периода от 1.01.2018 г. до 30.11.2018 г. постъпилите суми в РИОСВ - Пловдив от санкции са 166807.15 лв., от които 133445.64 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
Събрани суми от НАП в полза на РИОСВ-Пловдив 65510.38 лв.от които 52408.31лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
Събрани суми от лихви – 53542,22 лв.
2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони
За периода от 1.01.2018 г. до 30.11.2018г. постъпилите суми в РИОСВ - Пловдив от наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци  за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони са на стойност 193958.84  лв.
Събрани суми от НАП в полза на РИОСВ-Пловдив на стойност22668.99 лв.  
Събрани суми от лихви – 303,69 лв.