Глоби и санкции

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда ( ЗООС ) и ПМС № 169/ 2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения

За периода от 1.01.2016 г. до 31.12.2016 г. постъпилите суми в РИОСВ - Пловдив от санкции са 212404.24 лв., от които 169923.39 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Събрани суми от НАП в полза на РИОСВ-Пловдив  2868.42 лв.от които 2294.73 лв.  са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони

За периода от 1.01.2016 г. до 31.12.2016г. постъпилите суми в РИОСВ - Пловдив от наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци  за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони са на стойност 210133.06 лв.

Събрани суми от НАП в полза на РИОСВ-Пловдив  на стойност 4669.70 лв.