• Защита на личните данни
  Защита на личните данни
 • Профил на купувача
  Проекти, Профил на купувача/ Обявени обществени поръчки, Вътрешни правила, Пазарни консултации, Подобряване състоянието на прир. местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. в ПР „Изгорялото гюне“ и преустанов. загубите на площ, чрез премахване на неблагопр. влияние от ерозията, свлачищните процеси и антропогенните заплахи, идентиф. в ПУ
 • Административни услуги
  Харта на клиента, Административно обслужване на граждани, Законодателство, Комплексни административни услуги, Антикорупция
 • Актуалнo
  Кампании
 • Достъп до обществена информация
  Достъп до обществена информация, Процедура за достъп до обществена информация, Заявление за достъп до обществена информация, Заплащане на информацията, Вътрешни правила за достъп до информация, Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ
 • Атмосферен въздух
  Бюлетин за състоянието на въздуха, Доклади за състоянието на въздуха, Измерени концентрации на прахови частици, Уведомяване на населението при превишаване на алармени прагове, Летливи органични съединения и озоноразрушаващи вещества, Средни горивни инсталации
 • Защитени територии и биоразнообразие
  Натура 2000, Резерват Червената стена, Резерват Изгорялото гюне, Опазване на защитени видове, Защитени зони на птиците по НАТУРА 2000 на територията на РИОСВ-Пловдив
 • Превантивна дейност
  Процедури за комплексни разрешителни, ОВОС и ЕО
 • Управление на отпадъците
  Дейности по управление на отпадъците, Издадени документи
 • Ключови теми
  Шум в околната среда, Екологична отговорност
 • Контролна дейност
  Глоби и санкции, План за контролната дейност
 • Административна дейност
  Списък на актовете, Декларации
 • Публични регистри
  Публични регистри, Информационни масиви и ресурси
 • Химични вещества
  REACH, CLP, ОХВ